Privacy Policy

Privacy Policy Oppenheim Travel
Oppenheim Travel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Oppenheim Travel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent je persoonsgegevens, U hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Oppenheim Travel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Oppenheim Travel
Nijenburg 2H
1081 GG
Amsterdam
info@oppenheim.nl
020-4042040

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoons gegevens worden door Oppenheim Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- Het aangaan en afhandelen van reisovereenkomsten. Hieruit voortvloeiende reizen en boekingen van hotels, autohuur en vliegtickets.
- het boeken van tickets bij charter airlines zoals Easyjet, Ryanair of Transavia
- Het verstrekken cq aanmelden van benodigde visa voor reizen naar landen met een visumplicht.
- Het versturen van nieuwsbrieven

Voor de bovenvermelde doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
- Eerste voornaam volgens paspoort en (meisjes)achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer (zowel mobiel als vast)
- Paspoortgegevens voor het inboeken van charter tickets met Easyjet, Ryanair en Transavia.
- Emailadres voor het versturen van factuur/bevestigingen, reisbescheiden en nieuwsbrieven.

Tijdens het boekingsproces wordt U gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan ervan uit dat U de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verstrekking aan derden
De gegevens die U aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die U bij ons heeft geboekt.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Wanneer U naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden ( door overheidsinstanties op vertrek- en aankomst punten) dat uw persoons gegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme-, en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.
Verder zullen wij de door U verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien U ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Oppenheim Travel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van U hebben. Tevens kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft U het recht de door U verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen U logischerwijs vragen om U te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij U hierover met ons contact op te nemen. Komt U hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!