Vakantie /  Aanvullende voorwaarden Oppenheim travel

Aanvullende voorwaarden Oppenheim travel


Aanvullende reizigers voorwaarden Oppenheim Travel BV


Onderstaande aanvullende
reizigers voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR reizigers voorwaarden
zoals die met ingang van 1 juli 2018 luiden.


Artikel 1 Definities


1.1   Aanvangsdatum:
de vertrek dag van de reis of, indien de reis geen georganiseerd vervoer omvat,
de aankomstdatum


1.2   Werkdagen/openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.30 uur


Artikel 2 Algemeen


2.1 Deze voorwaarden gelden als aanvulling op de ANVR Reizigers voorwaarden
en de specifieke voorwaarden die op de offerte en/of boekingsbevestiging/factuur
worden vermeld.


2.2 Bij onderlinge strijdigheid tussen deze aanvullende voorwaarden, de
specifieke voorwaarden in de offerte en/of factuur bevestiging en de ANVR Reizigers
voorwaarden geldt de volgende hiërarchie:


a) de ANVR Reizigers voorwaarden;
b) de specifieke voorwaarden die in de offerte en/of op de boekingsbevestiging/factuur
worden vermeld, zo nodig per reisonderdeel;
c) de aanvullende reizigers voorwaarden van Openheid Travel.


2.3 Allen overeenkomsten die tussen de reiziger en Oppenheim Travel tot
stand komen zijn  definitief, de reiziger
heeft geen herroepingsplicht.


2.4 Oppenheim Travel heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke
ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste
minimum aantal zoals dit bij de betreffende reisaanbieding wordt vermeld.
Oppenheim Travel zal het bereikte aantal deelnemers voor een reisaanbieding
tenminste 21 dagen voor iedere aanvangsdatum vaststellen en, indien het minimum
aantal deelnemers niet is behaald, aan de reiziger meedelen.


2.5 Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de
reisovereenkomst, geeft Oppenheim Travel de gegevens van de reiziger(s) door
aan de betrokken dienstverlener(s). De reiziger kan voor het sluiten van de
overeenkomst hiertegen bezwaar maken. Oppenheim Travel is in dat geval niet
aansprakelijk indien die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd,
door het ontbreken van deze gegevens.


Artikel 3 Vluchten


3.1 Indien in de overeenkomst één of meerdere vluchten zijn inbegrepen, dan gelden
voor deze vluchten uitdrukkelijk de vervoersvoorwaarden van de desbetreffende
luchtvaartmaatschappij(en). Deze vervoersvoorwaarden kunnen op verzoek aan de reiziger
worden verstrekt.   


3.2 Alle vluchttijden worden vermeld onder voorbehoud.


3.3 Tarieven, toeslagen en luchthavenbelastingen kunnen slechts worden
gegarandeerd indien  alle kosten van de
vluchten door de reiziger zijn voldaan.


Artikel 4 Verzekeringen


4.1 Oppenheim Travel kan namens de reiziger verzekeringsovereenkomsten
afsluiten. Wanneer de reiziger hiervan gebruik maakt, treedt Oppenheim Travel
op als tussenpersoon tussen de reiziger en de verzekeringsmaatschappij.


4.2 Waar in onderhavige voorwaarden sprake is van een verzekering wordt met
premie de verschuldigde premie inclusief poliskosten en assurantiebelasting bedoeld.


Artikel 5 Reisbescheiden


5.1 Oppenheim Travel stelt de benodigde reisbescheiden kosteloos en
uiterlijk 10 kalenderdagen voor de aanvangsdatum per gewonde post in het bezit
van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van Oppenheim Travel kan worden
gevergd. Slechts op verzoek van de reiziger is een andere verzendwijze mogelijk
tegen betaling van de daarmee verband houdende kosten.


Artikel 6 Betaling door
de reiziger


6.1 Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van
tenminste 15% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan of het
bedrag van vliegtickets die per direct aan de luchtvaartmaatschappij(en) dienen
te worden voldaan, vermeerderd met reserverings- en administratiekosten en waar
van toepassing, de bijdrage Calamiteitenfonds en/of bijdrage SGR en de premie van
de annuleringsverzekering.


6.2 Het restantbedrag van de overeenkomst moet uiterlijk 6 weken voor de
aanvangsdatum van de reis te worden voldaan.


6.3 Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum tot stand
komt, moet het gehele bedrag van de overeenkomst terstond worden voldaan.


6.4 Afwijkende betaling reizen voor groepen.
Aanbetaling 20% van de reissom en restant 6 weken voor vertrek/aanvangsdatum.


6.5 Afwijkende betaling reizen naar Egypte
Aanbetaling 25% van de reissom en restant uiterlijk 46 dagen voor vertrek/aanvangsdatum.


Artikel 7 Wijziging door
de reiziger


7.1 Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan
verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom
vermeerderd met de van toepassing zijnde wijzigings- en communicatiekosten en onder
aftrek van de reeds betaald gelden voldoet. Over het verzoek zal zo spoedig
mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen,
voor zover mogelijk, worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door
Oppenheim Travel worden bevestigd.


7.2 Oppenheim Travel zal een afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen
gemotiveerd en onverwijld aan de reiziger mededelen. De reiziger kan de
oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval
is artikel 8 van toeplassing.


Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn
verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.


7.3 Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende
passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop artikel 8 lid 4
van toepassing is.


Artikel 8 Annulering door
de reiziger


8.1 Voor bedragen die zijn gebaseerd op de kostentabel van Oppenheim Travel,
premies van een annuleringsverzekering en de bijdrage SGR worden geen restituties
verstrekt.


8.2 Annulering van de reis.
Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, dan worden door Oppenheim Travel,
naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten, de volgende annuleringskosten
in rekening gebracht:


a) Bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: de aanbetaling;
 
b) Bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) v
óór  de
vertrek dag: 35% van de reissom;
c) Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste kalenderdag (exclusief) v
óór de  vertrek dag: 40% van de reissom;
d) Bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de kalenderdag (exclusief) v
óór de vertrek dag: 50% van de reissom
e) Bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de kalenderdag (exclusief) v
óór de vertrek dag: 75% van de reissom;
f) Bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrek
dag: 90% van de reissom;
g) Bij annulering op de vertrek dag of later: de volledige reissom.


8.2.1 Afwijkende annuleringsvoorwaarden reizen naar Egypte.
De volgende annuleringskosten worden in rekening gebracht:
a) Bij annulering tot de 46ste kalenderdag (exclusief) v
óór de vertrek dag: de aanbetaling,
zijnde 25%;  
b) Bij annulering vanaf de 46ste kalenderdag (inclusief) tot de 30ste kalenderdag (exclusief) v
óór  de
vertrek dag: 50% van de reissom;
c) Bij annulering vanaf de 30ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste kalenderdag (exclusief) v
óór de  vertrek dag: 75% van de reissom;
d) Bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot vertrek
dag: 100% van de reissom
e) Bij annulering op de vertrek dag of later: de volledige reissom.


8.3 Indien een overeenkomst is samengesteld uit verschillende onderdelen,
waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per
onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen en kosten zoals
deze op de overeenkomst zijn vermeld. Oppenheim Travel kan daarnaast
aanvullende kosten in rekening brengen zoals deze in de kostentabel van
Oppenheim Travel worden vermeld.


 


8.4 Deelannulering
a) Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in de overeenkomst
voor een reis welke ene gezamenlijk verblijf omvat in een hotel, appartement,
vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten
verschuldigd.
b) Als de grootte van het resterende reisgezelschap in de prijstabel voor de
accommodatie voorkomt, doet Oppenheim Travel aan de overblijvende reiziger(s)
een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor diezelfde
periode en in dezelfde accommodatie.
c) Voor de in sub b) bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de
prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen  de normale betalingsregels van artikel 6
gelden.
d) Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd,
wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers
annuleringsgeld verschuldigd.
e) Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale
reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot
wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.


8.5 Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerst
volgende werkdag.


8.6 Afwijkende annuleringsvoorwaarden voor groepen:
a) Bij annulering tot 6 weken voor vertrek: de aanbetaling zijnde 20% van de reissom
b) Bij annulering van 42-30 dagen voor vertrek: 40% van de reissom
c) Bij  annulering van 29-10 dagen voor vertrek:
75% van de reissom
d) Bij annulering binnen 10 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.


Artikel 9 Klachten


9.1 Klachten dienen schriftelijk of per email gemotiveerd te worden
ingediend bij Oppenheom Travel of het boekingskantoor.


9.2 Als bewijs van indienen van de klacht ontvangt de reiziger binnen 5
werkdagen na ontvangst een bevestiging van ontvangst. Als de reiziger deze bevestiging
niet heeft ontvangen binnen voornoemde periode, dan dient hij direct hiervan
melding te maken bij Oppenheim Travel of het boekingskantoor.


©2023
Oppenheim Travel BV
Nijenburg 2H
1081 GG Amsterdam
Tel: +31-20-4042040
Kamer van koophandel: 33127330